Konsultant ODN

Maria Borecka

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej Politechnicznej
ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin
Tel. 91 42 82 944
ODN pok.208:
poniedziałek 9:45 – 14:30
środa 13:00 – 15:00
tel. 091 428 29 44 wew.330
SKYPE: M_Borecka
e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

O konsultancie

Nauczycielka z 32 letnim stażem pracy w różnych szkołach, placówkach i instytucjach związanych z oświatą. Zdobyła bogate doświadczenie pracując w szkole podstawowej, prowadząc zajęcia ze studentami kierunków pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim, organizując różne formy doskonalenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół w placówkach doskonalenia nauczycieli (wojewódzkiej i miejskiej). Pracowała również w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu jako koordynator Rejonu Szczecin oraz w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pełniąc najpierw funkcję zastępcy dyrektora wydziału a następnie wicekuratora i kuratora oświaty. Jest nauczycielem dyplomowanym. Była ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego oraz egzaminatorem sprawdzianu.
Niemal od początku swojej drogi zawodowej w kręgu zainteresowań było diagnozowanie dydaktyczne osiągnięć szkolnych uczniów, ich rozpoznawanie, określanie ich uwarunkowań oraz ocenianie szkolne, pomiar i ewaluacja przebiegu procesu kształcenia.
Wiedzę i umiejętności w tym zakresie zdobyła na studiach podyplomowych oraz licznych kursach doskonalących oraz opracowując narzędzia, organizując diagnozy oraz opracowując ich wyniki w formie raportów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Zakres zadań

– Opracowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w placówkach oświatowych ewaluacji zewnętrznych oraz kontroli planowych i doraźnych w celu sporządzenia INFORMACJI O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH za dany rok szkolny.

– Sporządzanie analiz ilościowych i jakościowych indywidualnych wyników szkół Miasta Szczecin z ogólnopolskich egzaminów zewnętrznych, oraz wskazywanie na ich podstawie kierunków poprawy efektów kształcenia.

– Badanie efektów procesu dydaktycznego poprzez:

– przygotowanie i przeprowadzenie diagnoz dydaktycznych i wychowawczych wybranych obszarów pracy szkoły

– opracowanie narzędzi diagnostycznych.

– Organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń oraz udzielanie konsultacji w celu doskonalenia pracy nauczycieli.

– Badanie potrzeb szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecin w zakresie planowania form wspomagania działalności oświatowej jednostek oświatowych w ramach zadań.

Wykształcenie

– Studia podyplomowe pomiaru dydaktycznego i egzaminowania ,1997 r. Uniwersytet Gdański)
– Kurs kwalifikacyjny z zakresu „Organizacji i zarządzania oświatą”, 2001 r. ODN i Kadr FORUM
– Kurs edukatorski programu NOWA SZKOŁA GRUPA 1000/1, 1998r., CODN
– Kurs z zakresu mierzenia jakości pracy szkół i placówek, 2000 r. CODN
– Szkolenie w zakresie programu „Ocenianie w Nowej Szkole” grupa 6000 2001 r. CODN
– Szkolenie w zakresie badania kompetencji uczniów, 1997 r. WODN w Wałbrzychu Kurs dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej, 2001 OKE w Poznaniu
– Kurs dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej, 2001 OKE w Poznaniu
– Szkolenie „Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych” do podnoszenia jakości pracy szkoły, 2004 r. WODN
– Szkolenie „Komunikowanie i wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych”, 2005 r. CDiDN
– Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, 2014 r. Instytut Spraw Publicznych UJ w Krakowie

Przebieg pracy zawodowej

– 1984-1985 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdwinie- nauczyciel

– 1985-1996 – Uniwersytetu Szczecińskiego – Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Dydaktyki asystent,

– 1996-1999, 2003-2004 –Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie- nauczyciel konsultant

– W latach 1999-2003 – Kuratorium Oświaty w Szczecinie- Wydział Diagnoz i Analiz –z-ca dyrektora wydziału

– 2004 – 2008 – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ZCE w Szczecinie- z-ca dyrektora ZCE ds. ODN

– 2006 – 2008 – Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – koordynator rejonu Szczecin

– 2008-2012- Kuratorium Oświaty w Szczecinie- wicekurator oświaty

– 2012-2016 Kuratorium Oświaty w Szczecinie -kurator oświaty

– od lipca 2016 –ODN w ZCEMiP w Szczecinie- nauczyciel konsultant

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content