Język polski

Monika Olszówka-Pawlonka

Szkoła Podstawowa nr 65
ul. Młodzieży Polskiej 9 
70-774 Szczecin
ODN pok. 208: poniedziałek 9:45-14:30
Tel. 91 428 29 44
Szkoła pok. 108: środa 14:00 -16:00
Tel. 91 4613-940
SKYPE: Monika Olszówka – Pawlonka ODN Szczecin
e-mail: mpawlonka@zcemip.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE i KWALIFIKACJE

  • magister filologii polskiej, ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

Specjalizacja:

Przygotowanie zawodowe nauczycieli

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 

  • Licencja z glottodydaktyki (studia glottodydaktyczne, posługiwanie się programem wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez Bolesława Rocławskiego)
  • Od 2008 roku egzaminator OKE w Poznaniu

O DORADCY

Nauczyciel dyplomowany  z 18-letnim stażem pracy. W 2020 r. wzięła udział  w projekcie MEN i TVP „Szkoła z TVP” klasa 4 SP. W szkole pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Humanistycznego. Zawód nauczyciela wykonuje z ogromną pasją i zaangażowaniem,  kierując się słowami profesora  B. Rocławskiego „ W dzieciństwie niewiele zależy od nas, tak wiele zależy od tych, którzy są z nami”.  Zaraża uczniów pasją i miłością do języka ojczystego. Biorą oni udział w licznych konkursach, zdobywając tytuły laureatów i finalistów.  Wprowadziła innowację pedagogiczną promującą czytelnictwo  „Starsi – młodszym”, cyklicznie organizuje FLASH MOB,  była koordynatorką ogólnopolskiej akcji „Zaczytana Szkoła”. Nieustanne podnosi kwalifikacje i doskonali warsztat pracy jako polonista, uczestnicząc w różnorakich formach doskonalenia, m.in.  „Kurs doskonalący kompetencje cyfrowe nauczycieli. Szkolenie w ramach projektu: Akademia kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”, „Skuteczny nauczyciel. Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela”; „Najnowsze modele czytania”; „Nowy egzamin z języka polskiego po 8 – letniej szkole podstawowej”; „ Jak skutecznie przygotować do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej?”, „Zainspirowany nauczyciel, zmotywowany uczeń. Skuteczne, sprawdzone
i innowacyjne metody wspierające proces uczenia się i ich neurobiologiczne podłoże”; „Rozmowa
i notatka na lekcjach języka polskiego”; „Retoryka w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego”; „Społeczny klimat zespołu klasowego obroną przed zagrożeniami współczesnego świata”, „Udział
w superwizji grupowej szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych”, „FRIS – jak usprawnić komunikację w szkole w oparciu o style myślenia”. Przez dwa lata (01.09.2013- 30.06.2015) uczestniczyła w projekcie “Nowoczesny nauczyciel – kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin” i brała czynny udział w sieci współpracy i samokształcenia „Jak radzić sobie ze szkolną  absencją” i „Nauczyciele pracują zespołowo”.  Posiada umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Od 2008 roku jest członkiem SNaP-u w Szczecinie, którego głównym celem jest integracja polonistów różnych szczebli nauczania i wymiana doświadczeń. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana:  Nagrodą Dyrektora Szkoły, Nagrodą Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty (2020r.), Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin (2018r.).

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content