Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać

uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego
  2019 r. poz. 391 z późn. zmianami
  ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045.
 • Planowany termin Kursu: styczeń – marzec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, Szczecin
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 48 godz. zajęć w tym:
  • z zakresu pedagogiki, psychologii, i metodyki – łącznie 40 godz.,
  • z zakresu umiejętności dydaktycznych – 8 godz.

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 650 zł,

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330; e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

wszystkich nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki,  którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla NAUCZYCIELI praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045).
 • Planowany termin Kursu: styczeń – czerwiec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 150 godz.
  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz. zajęć,
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych) – 90 godz. zajęć,
   12 zjazdów (piątek, sobota).
 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 1500,00 zł
 • Termin zgłoszeń: do 29.11. 2019 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)

(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu,
o czym osoby, które złożyły Zgłoszenie zostaną niezwłocznie poinformowane)
ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

DZIEŃ ŚW.MARCINA – warsztaty

W dniu 28 października 2019r. odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Drawnie .
Zbliżający się Dzień św.Marcina -Martinstag- święta uwielbianego przez niemieckie dzieci był okazją do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz do podzielenia się wiedzą na temat kompetencji kluczowych i kształtowaniu ich na lekcjach języka niemieckiego .
Podstawa programowa zakłada integrację kompetencji kluczowych i sprawności językowych , co dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatów udało się osiągnąć .


mgr Katarzyna Dzierbunowicz
doradca metodyczny języka niemieckiego – ODN Szczecin

Konsultacje Metodyczne – CKS Szczecin

W dniu 16.10.2019r. odbyły się  konsultacje metodyczne w pięknym Przedszkolu Szmaragdowym w CKS Szczecin  na ul. Rydla. Obserwacja zajęć, wspomaganie nauczycieli podczas pracy bieżącej – to zadania jakie między innymi  realizuje ODN Szczecin. Dziękujemy za zaufanie i zaproszenie do współpracy.                                 

                                                                                       Agnieszka Czeglik
konsultant metodyczny ODN Szczecin

Konsultacje metodyczne

29 maja 2019r w życie weszło Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). BLIŻEJ NAUCZYCIELA – to główne założenie nowego dokumentu. Wspomaganie, doradzanie, konsultowanie…. Jako pierwsza w swoje progi zaprosiła nas Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Romera w Szczecinie. Dziękujemy. Konsultacje metodyczne prowadzone były warsztatowo z nauczycielami oddziałów ,,O” oraz I-III. O potrzebach dzieci, o trudnych zachowaniach o narzędziach daltońskich o przełamaniu schematów uczenia…… Zachęcamy wszystkie szkoły do współpracy.

                                                                                                          Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny ZCEMiP, ODN Szczecin

Wspomaganie nauczycieli

W dniu 20 września 2019r. inauguracyjnie rozpoczęliśmy wspomaganie nauczycieli w miejscu ich pracy. W swoich progach konsultanta metodycznego  gościła Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Romera w Szczecinie. Przyjazne, ukwiecone korytarze, uśmiech nauczycieli i dzieci sprzyjał atmosferze rozmowy. Znalazła się też okazja do doskonalenia wiedzy metodyka – na utrwalenie nazw planet nigdy nie jest za późno. Okazuje się, że 6-latek wie więcej niż metodyk pamięta ze swojej szkoły. Fenomen dziecięcych umysłów i możliwość . Dziękujemy za zaproszeni .

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content