Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

warsztaty odbędą się 03 kwietnia 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.
Uczestnicy warsztatów :
– poznają proste narzędzia do tworzenia prezentacji;
– poznają w jaki sposób uatrakcyjnić opowiadania , które
wykorzystują w toku lekcji;
– wykonają samodzielnie jedną prezentację ;
– podzielą się pomysłami.
( proszę zabrać ze sobą laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 01. 04.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI HISTORII

26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie warsztatowe „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej” oraz ,,Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1)’’ dla nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
Nauczyciele zapoznani zostali z zasadami wdrażania podstawy programowej w szkole podstawowej, poznali rozwiązania służące realizacji treści nauczania w klasie VII w roku szkolnym 2019/20, analizowali nową podstawę programową do 4 – letniego liceum i technikum, zostali zapoznani
z przedmiotowym programem nauczania, dyskutowali nad właściwym wyborem podręcznika dla swoich uczniów, wypracowali zagadnienia z nowej podstawy programowej, z którymi chcieliby się zapoznać na następnych warsztatach . Nauczyciele poznali portal edukacyjny IWITNESS i obejrzeli jeden z zaprezentowanych tam tematów – ,,Antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym
w Polsce”.

Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

„JAK WYKORZYSTAĆ TEATRZYK KAMISHIBAI W EDUKACJI?”

W pierwsze wiosenne popołudnie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, biblioteki, świetlicy
i przedszkola uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej ODN– Izabelę Skierską stworzyły przepiękne karty narracyjne do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Powstał kolejny teatrzyk, który ucieszy uczniów.

Nowa podstawa programowa

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe
pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”.
Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1).

Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 r. w godz. 15.30 – 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4 w Szczecinie
Cele warsztatów:
Po zakończeniu warsztatów nauczyciel:
– dowie się, jak opracować przedmiotowy program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych u uczniów,
– zapozna się z wykorzystaniem portalu Iwitness w edukacji: lekcja o antysemityzmie
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.
Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

KONFERENCJA MATEMATYCZNA

W ramach współpracy ZCEMiP – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz ZCDN w Szczecinie w dniach 13 i 14 marzec 2019r. odbyły się konferencje matematyczne dotyczące realizacji nowej podstawy programowej matematyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Prelegentem był Pan Maciej Borodzik – doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny
w Instytucie Matematycznym PAN. Poniżej link do prezentacji , które omawiane były przez Prof. Macieja Borodzika na konferencjach matematycznych w dniach 13 i 14 marzec 2019r. : www.mimuw.edu.pl/~mcboro zakładka – ,,Edukacja szkolna”

BELFERSKA KAWIARENKA

BELFERSKA KAWIARENKA WCZESNOSZKOLNA
Zaprasza na
spotkanie pt. „Porozmawiajmy o lekturach”
(tych tradycyjnych i całkiem nowych)

Jeśli chcesz porozmawiać o:

  •  ciekawych pomysłach na omawianie lektury,
  •  czym zastąpić test sprawdzający znajomość lektury,
  • wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami,

to serdecznie zapraszam do Belferskiej Kawiarenki Wczesnoszkolnej. Zabierz ze sobą swoje pomysły, pomoce, wytwory związane z lekturami klas I-III.

Termin i miejsce spotkania: 28 marca 2019 r. godz. 17.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul.Świętoborzyców 40

Zapraszam serdecznie
Izabela Skierska
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

TEATRZYK KAMISHIBAI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
Zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie pt.
JAK WYKORZYSTAĆ TEATRZYK KAMISHIBAI W EDUKACJI?

Termin i miejsce spotkania: 21 marca 2019 r. godz. 17.15 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul.Świętoborzyców 40

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

• Wie, czym jest kamishibai,
• Potrafi tworzyć karty narracyjne,
• Potrafi aktywizować uczniów do działań teatralnych, językowych i plastycznych.

Szkolenie poprowadzą:
doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska
Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

UCZEŃ W KRYZYSIE INDYWIDUALNYM

Zaproszenie na szkolenie
UCZEŃ W KRYZYSIE INDYWIDUALNYM (możliwości wsparcia)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół w systemie oświaty
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• posiada wiedzę nt trudnych sytuacji w życiu ucznia i genezy dziedziczenia traumy
• rozpoznaje symptomy krzywdzenia dziecka i syndrom wyuczonej bezradności
• zna główne założenia terapii skierowanej na rozwiązania (TSR)
• zna zasady komunikacji wspierającej ucznia
• zna swoje zasoby (cechy dobrego nauczyciela – interwenta)
• rozumie znaczenie poziomu rozwoju poznawczego ucznia w kontekście rozmowy z nim
• podejmuje działania wspierające ucznia w kryzysie psychologicznym na terenie placówki zgodnie
z podstawą prawną
Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 28 marzec 2019 r. g. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 (sala 1 c)
ul. Świętoborzyców 40
71-665 Szczecin
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Małgorzata Kaczyńska
Osoba prowadząca szkolenie: Małgorzata Kaczyńska

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona (30 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
CZ. IV. O STRESZCZANIU NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I NA EGZAMINIE.

Termin i miejsce spotkania: 21 marca 2019 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna różne rodzaje streszczenia,
• zna zasady przekształcania tekstu (skracanie, parafrazowanie, uogólnianie),
• stosuje zasady zwięzłości wypowiedzi poprzez użycie mowy zależnej, parafraz leksykalnych, słowotwórczych i składniowych,
• stosuje metodę przekształceń opartą na skracaniu, parafrazie i uogólnieniu,
• dostosowuje styl do metody streszczania.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk
Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

Klub Katechety

Serdecznie zapraszam na warsztaty
NARZĘDZIA DO TWORZENIA QUIZÓW

Warsztaty odbędą się 13 marca 2019r. (w środę) o godz.16:00
w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40, w sali 106.

Uczestnicy warsztatów :
– poznają narzędzia kahoot i quizizz;
– wygenerują quizy, które wykorzystają w toku swoich lekcji;
– poznają zasoby aplikacji LerningApps
(proszę o zabranie swojego laptopa)
Zgłoszenia w formie elektronicznej, należy przesłać najpóźniej
do 11.03.2019r.na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Serdecznie zapraszam
Dorota Maziarz – Świerzewska
doradca metodyczny ds. religii,
ODN Szczecin

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content