ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
(warsztat praktycznych rozwiązań) – ostatnia edycja w I semestrze

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, liderzy zespołów ds. pomocy pp na terenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna prawne aspekty wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami „krok po
kroku”
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w obszarze organizacji i udzielania pomocy pp
• rzetelnie dokumentuje przebieg świadczonej pomocy pp
• wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
• zna i stosuje metodę konstruktywnej konfrontacji

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 11 XII 2018 r. (wtorek), godz. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY
KLINICZNE ASPEKTY WYBRANYCH CHORÓB I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW
Edycja I – uczeń z autystycznego spektrum zaburzeń (ASD)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna kliniczne uwarunkowania trudności ucznia/wychowanka
• potrafi dostosować wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów/wychowanków
• zna zasady skutecznej interwencji i komunikacji wspierającej

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 6 XII 2018 r. (czwartek), g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

Zaproszenie na warsztaty

                           

Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe

Warsztaty odbędą się 4 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 18.30
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Czytaj dalej

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Zaprasza nauczycieli języków obcych na szkolenie:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
WOBEC REFORMY PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin: 11 grudnia 2018 r.
ZSEE w Szczecinie, ul. Racibora 60/61
aula, od godz. 16.00 do 18.00
Szkolenie poprowadzi: Przemysław Jackowski (ODN-Szczecin)

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• określa elementy nowej podstawy programowej
• wskazuje obszary wymagań szczegółowych w przykładowych zadaniach
• układa zadania sprawdzające określone kompetencje językowe
• konstruuje plan pracy pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres e-mail:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

*Każdy nauczyciel otrzyma – Vademecum nauczyciela- egzamin ósmoklasisty.

Nowa podstawa programowa z fizyki.

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli Fizyki
szkół ponadpodstawowych
na szkolenie

„Wdrażanie i realizacja nowej, obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020, podstawy programowej z fizyki
dla szkół ponadpodstawowych”

Spotkanie odbędzie się dnia
11 grudnia 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji
• opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn,
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

,,Mobilny” doradca metodyczny w terenie

Dziś ODN Szczecin gościł w progach ZSO 4 , a konkretnie w SP2 na ul.Romera w Szczecinie – szkoła z oddziałami dwujęzycznymi. Miła atmosfera , nowa kolorowa przestrzeń stworzona dla zerówkowiczów i pierwszaków pobudza do działania 🙂 . Rozmowy z nauczycielami przyniosły wiele refleksji i pomysłów do dalszych działań 🙂 . Dyrekcja otwarta na zmiany 🙂 . Po takich spotkaniach chce się więcej i więcej …

Dziękuje za zaproszenie i do zobaczenia niebawem 🙂 . Agnieszka Czeglik

 

DALTOŃSKIE REFLEKSJE CZ.II – CKS Szczecin , ul. Rydla

,,Znamy wszyscy nauczycieli , którzy oblekają się w swą rolę każdego ranka , podobnie jak wdziewają na siebie surdut. Poza szkołą ludzie ci posiadają ludzkie zainteresowania i urok osobisty , których jednak nie ośmielają się okazywać w czasie obcowania z uczniami z obawy , aby nie podkopało to ich autorytetu. Przy Daltońskim Planie Laboratoryjnym niema miejsca na roztaczanie tego rodzaju fikcyjnego autorytetu. (…) Gdy dziecko ponosi odpowiedzialność za wybór , umysł jego działa jak potężny mikroskop , dostrzegający i ważący każdą stronę zadania , które musi pokonać , aby osiągnąć powodzenie. (…) Poczucie odpowiedzialności za rezultaty rozwinie w nim nietylko utajnione siły intelektualne , ale także sąd samodzielny i charakter” . (H. Parkhurst , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego 1928r.) W dniu 19.11.2018r do późnych godzin wieczornych nauczyciele CKS Szczecin ,,zdjęli surduty” 🙂 i poznawali tajniki poczucia odpowiedzialności przez dzieci/uczniów .
Prowadzący – Agnieszka Czeglik ODN Szczecin / (Wyjaśnienie : słowo ,,nietylko” zacytowane z oryginału książki 1928r.)

Czytaj dalej

Fika

„Książki nigdy nie bywają w złym humorze,
odpowiadają na każde pytanie”

Czyta się? Pewnie, że się czyta!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 29.11.2018r.
o godz. 17.00 do Kluboksięgarni Fika przy ul. Papieża Jana Pawła II na spotkanie z książkami dla dzieci. Będziemy czytać, słuchać, rozmawiać, pytać, planować i….

 

Czekamy na Was
Izabela Skierska doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej ODN
Małgorzata Narożna księgarka, animatorka czytelnictwa

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli
na szkolenie

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe
Adresaci szkolenia: kadra kierownicza, nauczyciele kształcenia zawodowego
Cele szkolenia:
• dokonanie analizy projektów aktów prawnych
• wskazanie obszarów zmian w kształceniu zawodowym

Liczba godzin: 3
terminy szkolenia – 29 listopada 2018 r.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Racibora 60/61 71-631 Szczecin

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Joanna Grygiel
doradca metodyczny ODN
w ZCEMiP w Szczecinie

ODRODZONA POLSKA

Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii na konferencję, pt.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30
w Muzeum Narodowym w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

W konferencji będą uczestniczyć uczniowie z II LO, XIV LO oraz XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie.

Cele konferencji:
• jak zainteresować uczniów historią regionalną XX w.,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości z wykorzystaniem eksponatów muzealnych.
Program:
– zaprezentowanie i omówienie wystawy Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza Wystawa archiwalna – dr hab. Paweł Gut,
– dyskusja panelowa na temat edukacji regionalnej w nauczaniu historii z udziałem uczniów
i nauczycieli – prowadzenie mgr Krystyna Milewska, mgr Sylwia Klik.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Skip to content