Zippi

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Przedszkoli

W imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Ul. Hoża 6

informuję, że po raz kolejny, organizujemy szkolenie dla nauczycieli, którzy chcieliby poznać, a następnie realizować ze swoimi dziećmi program wychowawczy PRZYJACIELE ZIPPIEGO.

Program ten jest programem kierowanym do dzieci 5, 6 i 7 letnich, a więc dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne i rozpoczynających edukację szkolną.

Jest szczególnie zalecany dla grup „zerówkowych” i I klas szkoły podstawowej, w których, często po raz pierwszy, spotykają się dzieci z różnych środowisk wychowawczych, i mają ze sobą współpracować w poszanowaniu norm i zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej. Pozwala nauczycielowi na kompleksową realizację treści wychowawczych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego w sposób planowy i systematyczny.

Realnym efektem realizacji programu jest szybsze i trwalsze przyswajanie treści dydaktycznych gdyż program pozwala na:

1. kształtowanie się u dzieci prawidłowych postaw społecznych – dzieci łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, wspierają się wzajemnie w sytuacjach trudnych, pomagają sobie nawzajem, rozwiązują problemy, poprawia się komunikacja między dziećmi, dzieci mówią to co chcą powiedzieć we właściwy sposób stosując komunikat JA

2. umiejętność nazywania i właściwego wyrażania emocji i uczuć – dzieci stają się bardziej otwarte a zarazem asertywne a jednocześnie częściej kontrolują swoje asertywne zachowania

3. nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych; radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniem, porażką.

Poprzez ten program dzieci uczą się :

– jak rozpoznawać i nazywać własne uczucia i uczucia innych

– właściwie wyrażać własne emocje

– nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie

– radzić sobie z samotnością i odrzuceniem

– jak rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej

– jak adoptować się do nowych sytuacji

– jak pomagać innym i jak samemu prosić o pomoc

– jak radzić sobie w sytuacjach nowych, trudnych, stresujących.

Wiele informacji na jego temat uzyskać można pod adresem www.pozytywnaedukacja.pl lub zippi@pozytywnaedukacja.pl

KOSZT SZKOLENIA dla dwóch nauczycieli prowadzących tę samą grupę przedszkolną lub jednego nauczyciela prowadzącego „zerówkę” lub klasę w szkole podstawowej wynosi 250zł. i zawiera:

· 12 godzinne szkolenie,

· organizację trzech spotkań w trakcie roku szkolnego umożliwiających wymianę doświadczeń,

· konsultacje w trakcie roku szkolnego na terenie przedszkoli / szkół podstawowych.

Placówki, które po raz pierwszy przystępują do realizacji programu zobowiązane są również ponieść koszty zakupu pakietu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i dzieci, w cenie 250zł., na który składają się:

· scenariusze wszystkich zajęć,

· przewodnik dla nauczyciela,

· przewodnik dla rodziców,

· ilustracje do opowiadań w formie plansz,

· plakaty,

· pomoce dydaktyczne do zajęć

· pakiet materiałów edukacyjnych dla całej grupy / klasy .

Placówki, które są w posiadaniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli zakupionych w latach poprzednich, ponoszą jedynie koszt zakupu materiałów zużytych tj. 5zł. za materiały dla jednego dziecka, plakaty w cenie 15zł.

Program może być realizowany w placówkach wyłącznie po przeszkoleniu nauczycieli.
Czas realizacji wszystkich przewidzianych programem zajęć wychowawczych wynosi 6 miesięcy przy założeniu, że nauczyciel realizuje 1 godzinę wychowawczą w tygodniu.
Termin najbliższego szkolenia 10 i 11 października 2014r.
Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 01.10.2014r. na adres – przedszkole@naszabajka.pl

W razie pytań czy wątpliwości proszę o telefon.

Pozdrawiam i zapraszam

Małgorzata Błaszkiewicz

trener programu dla województwa zachodniopomorskiego

dyrektor Przedszkola Niepublicznego Artystyczno – Językowego „Nasza bajka” w Szczecinie

tel. 091-48-726-33

KARTĘ ZGŁOSZEŃ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

przesłać na adres e-mail: przedszkole@naszabajka.pl

lub pocztą tradycyjną na Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe

„Nasza bajka” Al. Wojska Polskiego 211 Szczecin