Przedmioty zawodowe

Grzegorz Szyjka

Kierownik Kształcenia Praktycznego

Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie

ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin.

tel. 91-439-06-01

kom. 537-390-680

Dyżur w szkole: czwartek 14:30-16:30

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

e-mail: gszyjka@zce.szczecin.pl

 

O doradcy

– Doktor inżynier nauk technicznych, Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn z Dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn o specjalności silniki spalinowe.

– Nauczyciel dyplomowany teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie.

– Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie.

– Autor ponad dwudziestu publikacji naukowych, między innymi z zakresu eksploatacji silników spalinowych, transportu, rozwoju regionalnego i dydaktyki.

– Krajowy recenzent zadań egzaminacyjnych do kwalifikacji M12, M18 i M42, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Osiągnięcia

Osiąga sukcesy w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, potwierdzone udokumentowanymi wynikami kształcenia młodzieży. Uzyskał wzrost efektów nauczania, co bezpośrednio przełożyło się na podwyższenie średniej oceny z przedmiotów i zwiększenie liczby uczniów zdających pomyślnie egzamin zawodowy.

Opracował wieloetapowy system przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego.
W ramach tych działań udoskonalił metody prowadzenia zajęć oraz obiektywnego oceniania przyrostu wiedzy i umiejętności. Opracował bank zadań egzaminacyjnych oraz pytań kontrolnych służących do przeprowadzania egzaminów próbnych, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Sporządził harmonogram sprawdzianów wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w poszczególnych latach nauki. Działania te kilkakrotnie modyfikował stosownie do uzyskanych rezultatów, w oparciu o analizę jakościową oraz ilościową wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów próbnych, a także ocen bieżących uczniów. Skutkiem tych poczynań był stały wzrost zdawalności uczniów na egzaminach zawodowych (w latach 2010-2014 osiągnęła ona poziom 100%). Umożliwiło to uzyskanie
w ciągu pięciu lat stuprocentowej zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów szkoły zasadniczej i technikum.

Jako kierownik kształcenia praktycznego oraz przewodniczący komisji praktycznych przedmiotów zawodowych pracował nad dostosowaniem podstawy programowej, a także programów nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik
i mechanik pojazdów samochodowych. Koordynował prace związane z doposażeniem
i modernizacją bazy laboratoryjnej pracowni ćwiczeń praktycznych w związku
z wprowadzeniem nowej podstawy programowej od 1 września 2012 r. oraz zmianą formy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wykorzystując miedzy innymi fundusze strukturalne z Unii Europejskiej.

W ramach działań na rzecz rozwoju szczecińskiej oświaty nawiązał kontakt ze szczecińskimi firmami branży motoryzacyjnej co ostatecznie zaowocowało podpisaniem umów patronackich między szkołą a firmami, następstwem czego uczniowie uzyskali dostęp do nowoczesnych technologii diagnostycznych i serwisowych stosowanych w pojazdach różnych marek oraz mają szansę podjęcia pracy. Część młodzieży klas objętych patronatem uczęszcza na zajęcia praktyczne do firm patrona, który w ramach rozwijającej się współpracy wyposaża nasze pracownie w sprzęt służący do szkolenia praktycznego.

Za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, w 2012 r. laureat nagrody Prezydenta Miasta Szczecin „PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH”, w 2013 r. otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w 2014 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz był sześciokrotnie nagradzany przez Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie.

W lipcu 2015r. odbył tygodniowy staż zawodowy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w hiszpańskiej Valenci w ramach programu Erasmus plus.