Profilaktyka i wychowanie

Renata Majewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2

ul. Kopernika 16, Szczecin

tel. 91 434 67 20

Dyżur w szkole: środa 16:00-18:00

Dyżur w ZCEMiP: poniedziałek 11:30-14:30

 e-mail: rmajewska@zce.szczecin.pl

 

 

 

O doradcy

Doradca ds. profilaktyki i wychowania –pełni funkcję doradcy metodycznego od 2005r. Posiada doświadczenie jako pedagog i wychowawca i doradca zawodowy w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Przez 6 lat diagnozowała w poradni psychologiczno pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierała w planowaniu kariery zawodowej. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Wykształcenie

– Uniwersytet Szczeciński 1982-1987, Wydział Humanistyczny – mgr pedagogiki specjalnej specjalizacja oligofrenopedagogika

– Ukończone dodatkowe formy doskonalenia i posiadane kwalifikacje

 

IntytucjaUzyskane tytuły lub dyplomy
Uniwersytet Szczeciński
Studia podyplomowe pedagogika ogólna
(2001-2002)
pedagog
Wyższa Szkoła Humanistyczna
Specjalność: Promocja zdrowia z elementami organizacjii i zarządzania
(2002 – 2003)
Studia podyplomowe- lider promocji zdrowia
Centrum Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli
1994-1995
Terapia pedagogiczna
Kurs kwalifikacyjny
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
Edukator
Kurs kwalifikacyjny
Uniwersytet Szczeciński
studia podyplomowe szkolny doradca zawodowy
(2007-2008)
Szkolny doradca zawodowy
Uniwersytet Szczeciński
Studia podyplomowe Wychowanie prorodzinne i seksualne człowieka
2000-2001
Nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
Fundacja Dziecięce Listy do Świata
Szkoła mediacji
Certyfikat Mediatora
Wpisanie na listę mediatorów sądowych
Fundacja „ Masz Szansę”
Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji
Certyfikat programu przygotowującego do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą metodą wspomagania rozwoju wołg. Koncepcji prof. dr hab. Zbigniewa B. Gasia
Fundacja „ Masz Szansę”
Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji
Certyfikat programu edukacyjnego przygotowującego do ewaluacji programów profilaktycznych
Fundacja „ Masz Szansę”
Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji
Certyfikat szkolenia podwyższanie kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka z regionu zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie MediatorówCertyfikat spisywania ugód sądowych
Szkoła Profilaktyki UzależnieńTrener „ Treningu Zastępowania Złości”- uprawnienia trenera
Wyższa Szkoła HumanistycznaStudia podyplomowe Diagnoza terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła HumanistycznaStudia podyplomowe Tyflopedagogiaka
Wyższa Szkoła HumanistycznaSurdopedagogika-kurs kwalifikacyjny
Uprawnienia do diagnozyProlexia,,dyskalkulia, ADHD
Fundacja Młodzieżowej PrzedsiębiorczościTrener oraz ekspert w województwie zachodniopomorskim programów Zostań Przedsiębiorczym, Wychowanie przez Działanie, Być Przedsiębiorczym
Fundacja Masz szansęCertyfikat trenera samorządności w szkole
OREUprawnienia SORE – certyfikat
OREUprawnienia koordynatora sieci doskonalenia i rozwoju – certyfikat
Salon Edukacyjny EmpiriaCertyfikat Akademii Trenerów
Wyższa Szkoła BankowaStudia podyplomowe Coaching –metody i praktyka

 

Osiągnięcia

Współtwórca Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów

· pierwszego porozumienia z sądem w sprawie mediacji rodzinnych, propagator idei rozwiązywania konfliktów bez przemocy – konferencje, szkolenia, seminaria dla instytucji pracujących na rzecz pomocy i bezpieczeństwa.

Współtwórca pierwszych sieci szkół promujących zdrowie w Szczecinie

Współautor i realizator miejskich i wojewódzkich programów profilaktycznych

· programu profilaktycznego „ Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży”- program miejski w ramach działań Bezpieczne miasto
· programów edukacji umiejętności prospołecznych Zosia Samosia idzie w świat oraz Spinacz/ grant Ministerstwa Sprawiedliwości/ i Czerwony autobus-realizowanych w szkołach woj. Zachodniopomorskiego
· Realizator pilotażowego programu Urzędu Marszałkowskiego w powiecie Łobezkim 2015 oraz w powiecie Goleniowskim programu Szkoły rodziców, Zdążyć przed rozwodem

Szkoleń w ramach grantów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

· Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce działań wychowawczych nauczycieli, wychowawców
· Alternatywne metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
· Wzmacnianie pozytywne w procesie wychowania
· Kształtowanie umiejętności prospołecznych u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
· Praca z uczniem o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
· Współpraca z rodzicami- trudne postawy rodzicielskie
· Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej
· Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów na I i II etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

· Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów na III i IV etapie edukacyjnym

· Przeciwdziałanie i ograniczanie przemocy w szkole”
· Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym”
· Metody alternatywne w ograniczaniu zachowań dysfunkcyjnych u uczniów”

Konferencji i seminariów o tematyce profilaktycznej i promocji zdrowia , doradztwa zawodowego w szkole adresowanych do nauczycieli miasta Szczecina i województwa np.
· Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, czyli jak radzić sobie z dysleksją i dyskalkulią.
· Dokąd zmierzasz uczniu?
· Dziecko sześcioletnie w szkole masowej
· Edukacja regionalna – doradztwo zawodowe w szkole
· Uczeń z zaburzeniami w zachowaniu w szkole masowej
· Przeciwdziałanie uzależnieniom
· Styl życia a problemy odżywiania u dzieci
· Wpływ niepełnosprawności i chorób przewlekłych na funkcjonowanie dziecka/ucznia w szkole/placówce oświatowej