DALTOŃSKIE REFLEKSJE CZ.II – CKS Szczecin , ul. Rydla

,,Znamy wszyscy nauczycieli , którzy oblekają się w swą rolę każdego ranka , podobnie jak wdziewają na siebie surdut. Poza szkołą ludzie ci posiadają ludzkie zainteresowania i urok osobisty , których jednak nie ośmielają się okazywać w czasie obcowania z uczniami z obawy , aby nie podkopało to ich autorytetu. Przy Daltońskim Planie Laboratoryjnym niema miejsca na roztaczanie tego rodzaju fikcyjnego autorytetu. (…) Gdy dziecko ponosi odpowiedzialność za wybór , umysł jego działa jak potężny mikroskop , dostrzegający i ważący każdą stronę zadania , które musi pokonać , aby osiągnąć powodzenie. (…) Poczucie odpowiedzialności za rezultaty rozwinie w nim nietylko utajnione siły intelektualne , ale także sąd samodzielny i charakter” . (H. Parkhurst , Wykształcenie Według Planu Daltońskiego 1928r.) W dniu 19.11.2018r do późnych godzin wieczornych nauczyciele CKS Szczecin ,,zdjęli surduty” 🙂 i poznawali tajniki poczucia odpowiedzialności przez dzieci/uczniów .
Prowadzący – Agnieszka Czeglik ODN Szczecin / (Wyjaśnienie : słowo ,,nietylko” zacytowane z oryginału książki 1928r.)

Czytaj dalej

Fika

„Książki nigdy nie bywają w złym humorze,
odpowiadają na każde pytanie”

Czyta się? Pewnie, że się czyta!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 29.11.2018r.
o godz. 17.00 do Kluboksięgarni Fika przy ul. Papieża Jana Pawła II na spotkanie z książkami dla dzieci. Będziemy czytać, słuchać, rozmawiać, pytać, planować i….

 

Czekamy na Was
Izabela Skierska doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej ODN
Małgorzata Narożna księgarka, animatorka czytelnictwa

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli
na szkolenie

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe
Adresaci szkolenia: kadra kierownicza, nauczyciele kształcenia zawodowego
Cele szkolenia:
• dokonanie analizy projektów aktów prawnych
• wskazanie obszarów zmian w kształceniu zawodowym

Liczba godzin: 3
terminy szkolenia – 29 listopada 2018 r.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Racibora 60/61 71-631 Szczecin

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Joanna Grygiel
doradca metodyczny ODN
w ZCEMiP w Szczecinie

ODRODZONA POLSKA

Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii na konferencję, pt.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30
w Muzeum Narodowym w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

W konferencji będą uczestniczyć uczniowie z II LO, XIV LO oraz XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie.

Cele konferencji:
• jak zainteresować uczniów historią regionalną XX w.,
• jak uczyć patriotyzmu,
• jak uczyć o niepodległości z wykorzystaniem eksponatów muzealnych.
Program:
– zaprezentowanie i omówienie wystawy Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza Wystawa archiwalna – dr hab. Paweł Gut,
– dyskusja panelowa na temat edukacji regionalnej w nauczaniu historii z udziałem uczniów
i nauczycieli – prowadzenie mgr Krystyna Milewska, mgr Sylwia Klik.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Zastosowanie technologii informacyjnej w warsztacie nauczyciela fizyki

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli fizyki na szkolenie

„Zastosowanie technologii informacyjnej
w warsztacie nauczyciela fizyki”

Spotkanie odbędzie się dnia
27 listopada 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 111

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• wykorzystuje różnorodne zasoby internetowe w pracy z uczniem (w tym symulatory doświadczeń, platformy edukacyjne i inne)
• zna możliwości doświadczalne z zastosowaniem aplikacji w dostępnych w smartfonach opracowuje scenariusze pracy z zastosowaniem TI

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/ przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Egzamin ósmoklasisty

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin i miejsce spotkania:
28 listopada 2018 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5
ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna strukturę egzaminu ósmoklasisty i obszary podlegające ocenianiu
• kształtuje kompetencje określone przez podstawę programową
• zna kryteria oceny prac pisemnych zgodnie z wytycznymi CKE
• tworzy zadania sprawdzające umiejętności oceniane na egzaminie
• planuje pracę dydaktyczną pod kątem egzaminu ósmoklasisty

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

HISTORIA POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

5.11.2018 roku w SP nr 61 w Szczecinie odbyło się spotkanie dydaktyczne pt. „Historia polskiej niepodległości”. Uczestniczyli w nim nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkoli, którzy zostali zapoznani przez Panią Krystynę Milewską z ofertą edukacyjną Muzeum Narodowego oraz propozycjami wystaw i imprez organizowanych w Szczecinie z okazji obchodów 100–lecia Odzyskania Niepodległości. Sylwia Klik doradca metodyczny ds.historii w ODN Szczecin w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o tym, czym jest patriotyzm i jak kształtować go u najmłodszych uczniów. Izabela Skierska doradca metodyczny ds.edukacji wczesnoszkolnej w ODN Szczecin podzieliła się praktycznymi sposobami na prowadzenie zajęć w zakresie edukacji społecznej, patriotycznej i historycznej. Pani dr Zofia Fenrych z IPN w Szczecinie wygłosiła wykład o historii polskiej niepodległości, zaprezentowała film „Baśka Murmańska”, związane z nim karty pracy, a także ciekawe scenariusze lekcji. Każdy uczestnik spotkania historycznego mógł wybrać coś dla siebie siebie i wykorzystać w swojej pracy z najmłodszymi uczniami.

 

Formy pomocy

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli na szkolenie –

FORMY POMOCY PP W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ,
W ODPOWIEDZI NA SPECJALNE POTRZEBY UCZNIÓW

Obszar edukacji:
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia:
nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, nauczyciele – terapeuci pedagogiczni, nauczyciele – socjoterapeuci
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• potrafi prowadzić obserwacje w trakcie bieżącej pracy z uczniami/wychowankami mające na celu rozpoznanie ich specjalnych potrzeb
• prowadzi zajęcia dla uczniów/wychowanków zgodnie ze swoimi kwalifikacjami
• przygotowuje programy pracy grupy i indywidualne plany terapii
• rzetelnie dokumentuje przebieg zajęć i ocenia ich efektywność
• wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
Liczba godzin: 2

Termin szkolenia: 20 listopad 2018 r. g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie (sala konferencyjna)
71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (aula)
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/ należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Wspierający doradca metodyczny.

Doradcy metodyczni ODN-u nie tylko prowadzą szkolenia. Odwiedzają również szczecińskie placówki aby między innymi objąć mentoringiem młodych nauczycieli na początku swojej ścieżki zawodowej. Dziękujemy za zaproszenie do oddziałów przedszkolnych w SP 3 w Szczecinie . Mamy nadzieję , że wspólne działania , decyzje , refleksje dadzą poczucie bezpieczeństwa młodym nauczycielom i wzbogacą ich warsztat pracy.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial