FRAJDA

W dniach 20 – 22 września w Ośrodku Rozwoju Edukacji „Frajda” w Czarnocinie odbył się  Wolocamp
w ramach projektu POMORZE POMOŻE – wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego. Uczestnikami spotkania  byli nauczyciele i uczniowie ze Szczecina i z województwa zachodniopomorskiego. Podczas tego spotkania doradca metodyczny ODN Szczecin ds. wiedzy o społeczeństwie  Pan Przemysław Landowski  poprowadził warsztat „Wolontariat w szkole” . Cieszymy  się, że mogliśmy dorzucić swoją cegiełkę do tego pięknego wydarzenia.

ODN Szczecin

Konsultacje Metodyczne – CKS Przedszkole Szmaragdowe

Przemiły tydzień i konsultacje metodyczne w murach CKS przy ul.Rydla w Szczecinie , a dokładnie w Przedszkolu Szmaragdowym . Czerpie wielką radość z każdej chwili kiedy mogę znów usiąść z dziećmi na dywanie. Każdego też dnia odgrywałam tam coś nowego np. Dyrektora Szkoły maszerującego przez budynek w imponującej koszulce , którą dostał od przedszkolaków – Maciej Parobczy brawo za dystans do samego siebie ! Największym jednak i miłym dla mnie zaskoczeniem był fakt , że
w przedszkolu realizowany jest projekt Pani Marty Dubikowskiej (nauczycielki Przedszkola Szmaragdowego) pt. Migowe bajeczki zaczarowanej skrzyneczki https://www.facebook.com/groups/migowebajeczki/ . Dzieci opowiadają , migają i ilustrują  – robią wrażenie. Cykl obserwacji metodycznych zakończony został radą pedagogiczną i  przyjaznymi pogaduchami o nowych pomysłach , wyzwaniach , rozwiązaniach. Agnieszka Czeglik – Konsultant ODN Szczecin

JESIENNE INSPIRACJE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

W dniu 29 października 2019 r. , w ZSEE (TME) w Szczecinie, odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych „Jesienne inspiracje dla nauczycieli języków obcych – czyli jak prowadzić zajęcia aby były ciekawe dla ucznia”.

W trakcie warsztatów nauczyciele starali się odpowiedzieć na pytanie czy kreatywność jest uniwersalna? Co hamuje a co potęguje kreatywność – wyobraźnia (myślenie dywergencyjne) czy hamulec (myślenie konwergencyjne)? W trakcie spotkania omówione zostały umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe uczniów, a także kompetencje kluczowe . Uczestnicy wspólnie starali się odpowiedzieć na pytanie: Jak pobudzić ucznia do twórczej pracy?

Wszystkim przybyłym na warsztaty nauczycielom serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie.


Przemysław Jackowski
doradca metodyczny języka angielskiego ODN Szczecin

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać

uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego
  2019 r. poz. 391 z późn. zmianami
  ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045.
 • Planowany termin Kursu: styczeń – marzec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, Szczecin
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 48 godz. zajęć w tym:
  • z zakresu pedagogiki, psychologii, i metodyki – łącznie 40 godz.,
  • z zakresu umiejętności dydaktycznych – 8 godz.

Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 650 zł,

ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330; e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA

wszystkich nauczycieli, zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki,  którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel praktycznej nauki zawodu

na  Kurs pedagogiczny

dla NAUCZYCIELI praktycznej nauki zawodu

 • Kurs będzie zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045).
 • Planowany termin Kursu: styczeń – czerwiec 2020 r.
 • miejsce odbywania zajęć: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6
 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 150 godz.
  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz. zajęć,
  • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych) – 90 godz. zajęć,
   12 zjazdów (piątek, sobota).
 • Liczba uczestników: 20 osób
 • Planowany Koszt Kursu: 1500,00 zł
 • Termin zgłoszeń: do 29.11. 2019 r. na KARCIE ZGŁOSZEŃ, proszę dołączyć OŚWIADCZENIE (KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE – załącznik 1)

(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu,
o czym osoby, które złożyły Zgłoszenie zostaną niezwłocznie poinformowane)
ADRES: ZCEMiP, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 tel., fax: 91 42 82 944; e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
osoba do kontaktu: Maria Borecka – konsultant; tel.: 91 42 82 944, wew. 330;
e-mail: mborecka@zcemip.edu.pl

DZIEŃ ŚW.MARCINA – warsztaty

W dniu 28 października 2019r. odbyły się warsztaty w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Drawnie .
Zbliżający się Dzień św.Marcina -Martinstag- święta uwielbianego przez niemieckie dzieci był okazją do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz do podzielenia się wiedzą na temat kompetencji kluczowych i kształtowaniu ich na lekcjach języka niemieckiego .
Podstawa programowa zakłada integrację kompetencji kluczowych i sprawności językowych , co dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatów udało się osiągnąć .


mgr Katarzyna Dzierbunowicz
doradca metodyczny języka niemieckiego – ODN Szczecin

Konsultacje Metodyczne – CKS Szczecin

W dniu 16.10.2019r. odbyły się  konsultacje metodyczne w pięknym Przedszkolu Szmaragdowym w CKS Szczecin  na ul. Rydla. Obserwacja zajęć, wspomaganie nauczycieli podczas pracy bieżącej – to zadania jakie między innymi  realizuje ODN Szczecin. Dziękujemy za zaufanie i zaproszenie do współpracy.                                 

                                                                                       Agnieszka Czeglik
konsultant metodyczny ODN Szczecin

Konsultacje metodyczne

29 maja 2019r w życie weszło Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). BLIŻEJ NAUCZYCIELA – to główne założenie nowego dokumentu. Wspomaganie, doradzanie, konsultowanie…. Jako pierwsza w swoje progi zaprosiła nas Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Romera w Szczecinie. Dziękujemy. Konsultacje metodyczne prowadzone były warsztatowo z nauczycielami oddziałów ,,O” oraz I-III. O potrzebach dzieci, o trudnych zachowaniach o narzędziach daltońskich o przełamaniu schematów uczenia…… Zachęcamy wszystkie szkoły do współpracy.

                                                                                                          Agnieszka Czeglik
Konsultant Metodyczny ZCEMiP, ODN Szczecin

Wspomaganie nauczycieli

W dniu 20 września 2019r. inauguracyjnie rozpoczęliśmy wspomaganie nauczycieli w miejscu ich pracy. W swoich progach konsultanta metodycznego  gościła Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Romera w Szczecinie. Przyjazne, ukwiecone korytarze, uśmiech nauczycieli i dzieci sprzyjał atmosferze rozmowy. Znalazła się też okazja do doskonalenia wiedzy metodyka – na utrwalenie nazw planet nigdy nie jest za późno. Okazuje się, że 6-latek wie więcej niż metodyk pamięta ze swojej szkoły. Fenomen dziecięcych umysłów i możliwość . Dziękujemy za zaproszeni .

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial