MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY
KLINICZNE ASPEKTY WYBRANYCH CHORÓB I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW
Edycja I – uczeń z autystycznego spektrum zaburzeń (ASD)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna kliniczne uwarunkowania trudności ucznia/wychowanka
• potrafi dostosować wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów/wychowanków
• zna zasady skutecznej interwencji i komunikacji wspierającej

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 6 XII 2018 r. (czwartek), g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

Facebook
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial