Kierownictwo

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli kieruje: Janina Rosiak – Zastępca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN

e-mail: jrosiak@zce.szczecin.pl