ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEADAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
(warsztat praktycznych rozwiązań) – ostatnia edycja w I semestrze

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, liderzy zespołów ds. pomocy pp na terenie przedszkola, szkoły i placówki oświatowej
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna prawne aspekty wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami „krok po
kroku”
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę w obszarze organizacji i udzielania pomocy pp
• rzetelnie dokumentuje przebieg świadczonej pomocy pp
• wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
• zna i stosuje metodę konstruktywnej konfrontacji

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 11 XII 2018 r. (wtorek), godz. 16:00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

Facebook

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY
KLINICZNE ASPEKTY WYBRANYCH CHORÓB I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW
Edycja I – uczeń z autystycznego spektrum zaburzeń (ASD)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna kliniczne uwarunkowania trudności ucznia/wychowanka
• potrafi dostosować wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów/wychowanków
• zna zasady skutecznej interwencji i komunikacji wspierającej

Liczba godzin: 3
Termin szkolenia: 6 XII 2018 r. (czwartek), g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)

Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN

Facebook

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Zaprasza nauczycieli języków obcych na szkolenie:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
WOBEC REFORMY PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin: 11 grudnia 2018 r.
ZSEE w Szczecinie, ul. Racibora 60/61
aula, od godz. 16.00 do 18.00
Szkolenie poprowadzi: Przemysław Jackowski (ODN-Szczecin)

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• określa elementy nowej podstawy programowej
• wskazuje obszary wymagań szczegółowych w przykładowych zadaniach
• układa zadania sprawdzające określone kompetencje językowe
• konstruuje plan pracy pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres e-mail:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl

*Każdy nauczyciel otrzyma – Vademecum nauczyciela- egzamin ósmoklasisty.

Facebook

Nowa podstawa programowa z fizyki.

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli Fizyki
szkół ponadpodstawowych
na szkolenie

„Wdrażanie i realizacja nowej, obowiązującej od roku szkolnego 2019/2020, podstawy programowej z fizyki
dla szkół ponadpodstawowych”

Spotkanie odbędzie się dnia
11 grudnia 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00
w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji
• opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn,
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli
na szkolenie

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe
Adresaci szkolenia: kadra kierownicza, nauczyciele kształcenia zawodowego
Cele szkolenia:
• dokonanie analizy projektów aktów prawnych
• wskazanie obszarów zmian w kształceniu zawodowym

Liczba godzin: 3
terminy szkolenia – 29 listopada 2018 r.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Racibora 60/61 71-631 Szczecin

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44
Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
Joanna Grygiel
doradca metodyczny ODN
w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Zastosowanie technologii informacyjnej w warsztacie nauczyciela fizyki

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli fizyki na szkolenie

„Zastosowanie technologii informacyjnej
w warsztacie nauczyciela fizyki”

Spotkanie odbędzie się dnia
27 listopada 2018r. (wtorek), w godz. 15:45 – 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Szczecinie, ul. Kopernika 16a, sala 111

Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• wykorzystuje różnorodne zasoby internetowe w pracy z uczniem (w tym symulatory doświadczeń, platformy edukacyjne i inne)
• zna możliwości doświadczalne z zastosowaniem aplikacji w dostępnych w smartfonach opracowuje scenariusze pracy z zastosowaniem TI

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/ przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Prowadzący:
dr Aneta Mika
doradca metodyczny ds. fizyki ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

Egzamin ósmoklasisty

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej

zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Z JĘZYKA POLSKIEGO
W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Termin i miejsce spotkania:
28 listopada 2018 r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5
ul. Hoża 3
(budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• zna strukturę egzaminu ósmoklasisty i obszary podlegające ocenianiu
• kształtuje kompetencje określone przez podstawę programową
• zna kryteria oceny prac pisemnych zgodnie z wytycznymi CKE
• tworzy zadania sprawdzające umiejętności oceniane na egzaminie
• planuje pracę dydaktyczną pod kątem egzaminu ósmoklasisty

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl
Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

Facebook

Formy pomocy

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli na szkolenie –

FORMY POMOCY PP W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ,
W ODPOWIEDZI NA SPECJALNE POTRZEBY UCZNIÓW

Obszar edukacji:
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia:
nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, nauczyciele – terapeuci pedagogiczni, nauczyciele – socjoterapeuci
Cele szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• potrafi prowadzić obserwacje w trakcie bieżącej pracy z uczniami/wychowankami mające na celu rozpoznanie ich specjalnych potrzeb
• prowadzi zajęcia dla uczniów/wychowanków zgodnie ze swoimi kwalifikacjami
• przygotowuje programy pracy grupy i indywidualne plany terapii
• rzetelnie dokumentuje przebieg zajęć i ocenia ich efektywność
• wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia
Liczba godzin: 2

Termin szkolenia: 20 listopad 2018 r. g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie (sala konferencyjna)
71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (aula)
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/ należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI?

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli na szkolenie –

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI?
(jak pomóc uczniowi i samemu nie zwariować?)

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych
Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• prawidłowo rozróżnia zaburzenia zachowania od zachowań drażniących i niepożądanych
• zna podstawowe założenia gier uczniowskich i stosuje „stopery” w sytuacjach trudnych
• stosuje podstawowe techniki behawioralne skuteczne wobec trudnych zachowań ucznia
• potrafi analizować zachowania ucznia/wychowanka i podejmować działania wspierające
• zna algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej
• zna procedury szkolnego systemu bezpieczeństwa
Liczba godzin: 3

Termin szkolenia: 15 listopada 2018 r. g. 16:30

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (aula)
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Facebook
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial